План рада Ученичког парламента за 2021/22.

Р. бp. састанка Циљ Активност

Начин реализације

Носиоци активности Динамика
       1. Подршка и помоћ ученицима са циљем боље организованости Конституисање скупштине Ученичког парламента Организација састанка Ученици

координатори

       IX
       2. Олакшати ученицима рад и пружити подршку Избор Владе, председника, секретара и других органа На конститутивној седници већином гласова присутних Ученици 

координатори

       IX
      3. Промена изгледа дворишта Организација уређења школе Утврђивање потребне опреме Ученици    Током     

   године

      4. Право на доступност информација од јавног значаја Информисање парламентараца о раду школе Предавање Влада парламента

институције

       XI
      5. Промоција људских права Недеља људских права Семинар, јавни наступи,  институције       XII
      6.  Буђење хуманости Хуманитарне акције Сасатанак парламента Ученици школе Током године
      7. Спортски дух

Фер плеј

Организовање спортских манифестација Турнири Влада парламент Током године
       8. Адекватна и правовремена комуникација на релацијама ученик-ученик, ученик-наставник  у циљу пружања подршке ученицима. Обезбдити директну комуникацју наставник-ученик;

Радионице које имају за циљ  увежбавање активног слушања.

Предавања, радионице. Ученици

нaставници

Током године
       9. Промоција репродуктивног здравља Обележавање дана борбе против СИДЕ Предавања и друге промотивне активности ЈАЗАС     XII
      10. Скретање пажње на могуће последице стреса Како се решити свакодневног стреса Трибине, предавања ППС

служба

    II
      11. Буђење еколошке свести, рециклажа Обележавање Дана планете Земље и Дана рециклаже Предавања, акције прикупљања рециклирајућих сиривина Ученици

Хемијски одсек

   III, IV, V
      12. Размена искустава са парламентима других школа Организација излета и екскурзија Састанак председника парламената Влада парламента    X, III
      13. Промоција хуманих вредности Добровољно давање крви Добровољност Пунолетни ученици      V
      14. Обележавање краја школске године Припрема за матуру и подела задужења Састанак Ученичког парламента Влада парлмента       IV
      15. Анализа постигнутог успеха парламента Сумирање резултата Састанак Ученичког парламента, анкетирање Чланови парламента      VI

 

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји….